فرم درخواست کار

منابع انسانی
نام و نام خانوادگی شما:
تاریخ تولد:
اوضاع تاهل:
 متاهل  مجرد:
جنس:
 مونث  مذکر:
آدرس اقامتگاه:
تلفن منزل:
تلفن موبایل:
ایمیل :
(شغل قبلی (در صورت موجود بودن
(1)محل کار :
سمت:
تاریخ ورود:
تاریخ خروج:
علت جدا شدن:
(2)محل کار  :
سمت:
تاریخ ورود:
تاریخ خروج:
علت جدا شدن:
میزان تحصیلات
دبیرستان:
نام و محل:
نام رشته:
تاریخ فراغت از تحصیل و درجه :
دانشگاه:
نام و محل :
نام رشته :
تاریخ فراغت از تحصیل و درجه :
 (فوق لیسانس (در صورت موجود بودن
نام و محل :
نام رشته :
تاریخ فراغت از تحصیل و درجه :
( آموزشهای حرفه ای  ( در صورت موجود بودن:
نام و محل :
نام رشته :
تاریخ فراغت از تحصیل و درجه :
اطلاعات در رابطه با زبانهای خارجی
زبان خارجی که میدانید :
خواندن
نوشتن
تفهیم
در صورت استفاده از کامچیوتر زبان برنامه هایی که میدانید و سیستم هایی که قبلاً استفاده کرده اید :
آیا خدمت سربازی رفته اید؟
خیر:
تعجیل:
بلی:
ترخیص:
علت معافیت
آیا سابقه محکومیت دارا هستید؟
توضیحات:  خیر:  بلی:
آیا معلولیت جسمانی ثابت در بدن خود را دارا هستید؟
توضیحات:  خیر:  بلی:
آیا گواهینامه رانندگی دارا هستید؟
خیر:  بلی :  نوع B:  نوع C:  نوع E:
رفرانسهای شما 0در صورت موجود بودن حداقل یک عدد را وارد شوید)
نام و نام خانوادگی :
سمت:
تلفن:
2
نام و نام خانوادگی:
سمت:
تلفن:
3
نام و نام خانوادگی :
سمت :
تلفن:

در رابطه با کار

چگونه کاری درخواست میکنید؟

Tatlı ساخت و ساز © 2010 - 2013